17/08/2007

Η Ένωση σήμερα αριθμεί πλέον των 60 τακτικών μελών. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν άπαξ ετησίως την συνδρομή των 5 €, συνδρομή που τους παρέχει το προνόμιο να συμμετέχουν χωρίς επιπλέον δαπάνες στα σεμινάρια εκπαίδευσης, στις διαλέξεις και στις πάσης φύσεως δραστηριότητες που οργανώνει η Ένωση.
Ωστόσο, και τα μη τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές, επιβαρυνόμενα όμως με το ποσό των 5 € για τη συμμετοχή τους σε καθεμία εξ αυτών.
Την ένωση διοικεί 5/μελές συμβούλιο η θητεία του οποίου ανανεώνεται κάθε 2 έτη.
Το σωματείο της ΕΚΑΔΕ Ημαθίας συνεστήθη τον Απρίλιο του 2004 με προτροπή του τότε συμβούλου Αγγλικής των νομών Ημαθίας, Πέλλης και Πιερίας κου Σκενδέρη Θεοδώρου και πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού κας Ασικίδου Αναστασίας, στην πρόσκληση των οποίων ανταποκρίθηκαν 41 καθηγητές αγγλικής Α'/βάθμιας και Β'/βάθμιας εκπαίδευσης του νομού (νυν περιφερειακής ενότητος).

Εκ των σκοπών της Ενώσεως ενδεικτικά αναφέρονται:
  1. η παροχή δυνατοτήτων για μελέτη, έρευνα και συζήτηση σε θέματα που αφορούν την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσης, που διδάσκεται σαν ξένη ή δεύτερη γλώσσα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ημαθίας,
  2. η άνοδος του επιπέδου της επιστημονικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της διδασκαλίας των αγγλικών και η διατύπωση προτάσεων,
  3. η ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής ανόδου στον τομέα της ξενόγλωσσης παιδείας στην Ημαθία και
  4. η συνδρομή στη διάδοση του επιστημονικού υλικού που προκύπτει από τη μελέτη στους ειδικούς επιστημονικούς κλάδους, σχετικούς με την ξενόγλωσση εκπαίδευση (αρ.1 παρ.1, 2, 3, 4 του καταστατικού).
Πρώτη πρόεδρος της ΕΚΑΔΕ Ημαθίας διετέλεσε η κα Ασικίδου Αναστασία.